مرکز آموزش بین کارگاهی گوهر شیمی خبره

مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت دانش بنیان صنعتی گوهر شیمی خبره طی بازدیدحضوری و امضای توافقنامه همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای، مرکز آموزش بین کارگاهی خود در محیط صنعتی و عملی واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی را افتتاح نمود. برگزاری دوره های تخصصی صنعتی و علمی همواره در اولیت مرکز آموزش بوده است.

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پویاگران صنعت

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پویاگران صنعت با اخذ مجور از سازمان فنی و حرفه‌ای در سه شاخه شیمی، کشاورزی و تعمیرات خودرو از سال 1400 شروع به فعالیت نموده و مجموعه دانش بنیان صنعتی گوهر شیمی خبره و ایران خودرو سلامی به عنوان همکار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پویاگران صنعت در دوره های عملی به عنوان کارگاه اقدام به برگزاری دوره های تخصصی صنعت نموده اند.