• ایران، تبریز، شهرک شهید سلیمی، 30 متری چهارم جنوبی، جنب فولاد ناب

کود شیمیایی و کشاورزی

مونو آمونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات

دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

کود گوگردی

کود گوگردی

کود گوگردی

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

سولفات آهن

سولفات آهن

سولفات آهن

کود کامل یا ماکرو (NPK)

کود کامل یا ماکرو (NPK)

کود کامل یا ماکرو (NPK)

نیترات سدیم

نیترات سدیم

نیترات سدیم

سولفات مس

سولفات مس

سولفات مس

آمونیوم فسفات

آمونیوم فسفات

آمونیوم فسفات

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

سولفات منیزیم

سولفات منیزیم

سولفات منیزیم

سوپر فسفات

سوپر فسفات

سوپر فسفات

لعاب سازی

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

سود پرک

سود پرک

سود پرک

مواد شوینده و بهداشتی

کربنات سدیم سبک

کربنات سدیم سبک

کربنات سدیم سبک

سولفات آهن

سولفات آهن

سولفات آهن

جوهر نمک

جوهر نمک

جوهر نمک

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

مایع جرم‌گیر

مایع جرم‌گیر

مایع جرم‌گیر

سود پرک

سود پرک

سود پرک

سود سوزآور

سود سوزآور

سود سوزآور

مواد غذایی

سولفات منیزیم

سولفات منیزیم

سولفات منیزیم

سودپرک

سود پرک

سود پرک

صنایع شیشه سازی

کربنات سدیم سنگین

کربنات سدیم سنگین

کربنات سدیم سنگین

نیترات سدیم

نیترات سدیم

نیترات سدیم

رنگ سازی

سود پرک

سود پرک

سود پرک

سولفات آهن

سولفات آهن

سولفات آهن