تولیدات شرکت گوهر شیمی خبره

نیترات پتاسیم

Gohar Shimi Khebreh Potassium Nitrate