بازدید مدیران ارشد پتروشیمی تبریز

“مدیریت سبز ضایعات صنعتی”

تعامل و همکاری با صنایع شیمیایی مرتبط دارای ضایعات و پسماندهای مخرب زیست محیطی

فرآوری و بازیافت بیش از ۳ هزار تن ضایعات خطرناک زیست محیطی صنایع پتروشیمی و تبدیل به مواد قابل مصرف پاک و کاملاً دوستدار محیط زیست

تعامل و همکاری با صنایع شیمیایی مرتبط دارای ضایعات و پسماندهای مخرب زیست محیطی

فرآوری و بازیافت بیش از ۳ هزار تن ضایعات خطرناک زیست محیطی صنایع پتروشیمی و تبدیل به مواد قابل مصرف پاک و کاملاً دوستدار محیط زیست

 

آذرشهر شهرک سلیمی