بازدید از نمایشگاه ها و صنایع شیمیایی ترکیه

بازدید مدیران شرکت از نمایشگاه محصولات شیمیایی استانبول ترکیه

 

ترکیه - استانبول