شرکت گوهر شیمی خبره موفق به اخذ ثبت کودی برای کود سولفات منیزیم شد. شماره ثبت کودی سولفات منیزیم تولیدی این شرکت ۹۲۰۱۴   مزایای استفاده از کود سولفات منیزیم کود سولفات منیزیم (Magnesium Sulphate)   دارای فرمول شیمیایی MgSO۴، …
ادامه مطلب