شرکت دانش بنیان صنعتی گوهر شیمی خبره با افتخار اعلام می دارد که خط تولید انواع کود های شیمیایی کشاورزی شامل کود های فسفاته، نیتراته، سولفاته، NPK بصورت مایع و جامد در واحد تولیدی جدید شرکت راه اندازی شد. امید است خط تولید کود های شیمیایی شرکت گوهر شیمی خبره گامی در جهت بهبود کشاورزی کشور باشد.